Żyć, to znaczy pomagać innym.
Trzeba się troszczyć o cudze szczęście,
by samemu być szczęśliwym.
Raol Follerau

Prawne aspekty polityki społecznej zostały określone w Konstytucji RP oraz w dokumentach międzynarodowych. [ czytaj ] Jednakże fundamentem praw ludzi nie są tysiące stron aktów normatywnych, lecz dążenie, aby każdy człowiek żył godnie. W związku z czym przez uznanie prawa do pomocy społecznej należy dążyć do zapewnienia godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków. Natomiast: „Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej…” – art.2.2. [ czytaj ] Co poza obowiązkiem prawnym powinno wynikać ze służebnego charakteru (łac. ad ministrare / do służenia) tychże organów.

Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian

+
+

Pomoc społeczna w Polsce, niestabilna i niedopasowana do współczesnych realiów – w porównaniu z innymi krajami europejskimi – uznawana  jest za jedną z najmniej skutecznych. Czego powodem może być to, że „w polskiej tradycji terminologicznej brak jednoznacznego stanowiska na temat wzajemnej relacji pojęć »opieka« i »pomoc społeczna«. Jedni stosują te terminy zamiennie, inni w skazują na potrzebę ich rozróżnienia. Historycznie termin »opieka« był używany w okresie międzywojennym, w czasach PRL stosowano zamiennie obydwa pojęcia, a po 1989 r. przyjęto jako oficjalną nazwę termin »pomoc społeczna«”. [ s. 24 czytaj ] Pomoc nie powinna nigdy oznaczać dawania bez oczekiwania niczego w zamian. Nic za darmo. Udzielana pomoc powinna uczyć wykluczonych funkcjonowania w społeczeństwie. Dlaczego nie uczy? Albowiem „Obecny system społeczny jest niedostosowany do zmieniającej się rzeczywistości społecznej i pojawiających się nowych problemów. Od wielu lat nie był gruntownie zmodyfikowany. Niewątpliwie mamy do czynienia z niezgodnością między ideą a praktyką. Instytucje pomocy społecznej, a tym samym cały system nie przystają do problemów dzisiejszej rzeczywistości. To powoduje, że system jest zarówno nieefektywny, jak i dysfunkcyjny – rodzi szereg negatywnych zjawisk. Z kolei realizowana praca socjalna jest nastawiona bardziej na działania pozorne, na ilość a nie jakość działań. Obecny system pomocy społecznej nie tylko nie służy zmniejszeniu skali problemów społecznych i liczby osób korzystających z pomocy, ale nawet sam wzmacnia bezradność i niezaradność osób sięgających po pomoc i taktujących ją jako stałą aktywność życiową”. Dlatego „Jeśli Polska nie zreformuje systemu podatkowego na mniej obciążający niezamożnych, a bardziej bogatych (a nie na odwrót!) wszelkie jej sukcesy w walce z nierównościami przy pomocy świadczeń będą miały ograniczony wymiar. Ostatecznie bowiem nasze państwo zasypuje doły, które – w dużej części – samo najpierw kopie”. [ czytaj ] Ponieważ biedni wciąż dostają rybę a nie wędkę.

Nieefektywny system pomocy społecznej. Koncepcja badań i diagnozy

Jeśli dasz człowiekowi rybę, nakarmisz go na jeden dzień. Jeśli nauczysz go, jak łowić ryby, nakarmisz go na całe życie.
Konfucjusz

CIEKAWE LINKI · wartościowe treści