specjalistyczne duszpasterstwo międzyparafialne „na zamówienie”

▪ Społeczeństwo to ludzie zamieszkujący na określonym terytorium, połączeni siecią zależności, np. wspólną kulturą, religią, warunkami życia. A człowiek nie może żyć poza społeczeństwem, w którym zaspokaja swoje potrzeby i ma możliwość rozwoju. Społeczeństwo jest potrzebne jednostce do określenia celów życiowych, sposobu funkcjonowania na co dzień oraz wzorów, według których ma postępować. Od chwili narodzin każdy człowiek staje się częścią społeczeństwa i wtedy też rozpoczyna się proces socjalizacji czyli uspołeczniania jednostki tzn. człowiek kształtuje swoją osobowość, buduje system własnych wartości i norm oraz poznaje zachowania obowiązujące w danej społeczności. Bywa jednak, że człowiek ma trudności z przystosowaniem się do życia społecznego lub proces socjalizacji zostaje zakłócony. Wówczas tzn. po ekskluzji społecznej podejmować należy działania mające umożliwić człowiekowi powrót do normalnego życia. lxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxlll Warto przeczytać: lxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxl l 123 • … • …

+

▪ Inkluzja społeczna, czyli włączenie do społeczeństwa osoby wykluczonej, mimo iż działania na wielu płaszczyznach są zbieżne, nie jest resocjalizacją. Albowiem resocjalizacja to proces modyfikacji osobowości człowieka w celu przystosowania go do życia w społeczeństwie. Tenże proces polega on na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi – bardzo indywidualne dla każdej osoby – kształtuje się u człowieka normy społeczne i wartości, których on nie miał możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji. Bądź też na dalszym etapie życie te normy i wartości odrzucił. Celem resocjalizacji jest spowodowanie rezygnacji z reguł działania stających w sprzeczności z systemem wartości akceptowanych w społeczeństwie. Istnieją instytucje, dzięki którym może odbywać się resocjalizacja. Jedną z nich jest Kościół, a pośród wielu innych osób funkcję dokonujących resocjalizacji mogą pełnić księża. Zwłaszcza iż procesowi przywracania człowieka, łamiącego istniejące reguły, do życia i sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie przeszkadza wykluczenie (ekskluzja społeczne), czyli sytuacja w której osoba chociaż by chciała nie może normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Często – mimo iż błędnie – pojęcie wykluczenia społecznego utożsamia się z pojęciem ubóstwa, które eliminuje człowieka z funkcjonowania w życiu społecznym. Podczas gdy ubóstwo może powodować wykluczenie, ale i może być jego skutkiem.

SZCZĘŚCIEM JEDNEGO CZŁOWIKA JEST DRUGI CZŁOWIEK
Jean-Paul Sartre

prawda
• pomoc duchowa
+

Kierownictwo duchowe to forma pomocy duchowej, rodzaj indywidualnego towarzyszenia w formacji chrześcijanina. Pomoc duchową, pomimo że nim nie jest często  utożsamia się ze wsparciem psychologicznym, polega na pomocy człowiekowi w zrozumieniu tego, jak sobie radzi z trudnościami i wyzwaniami. Jest nakierowane na tu i teraz, aby człowiek radził sobie z sytuacjami, które go spotykają. Natomiast opieka duchowa polega na spojrzeniu głębiej i dalej. Aby po zwłaszcza trudnych doświadczeniach i ciężkich przeżyciach, wtedy zwykle „zbuntowaną” sferę duchową móc uspokoić, a swoje życie uporządkować.

+

miłość
• pomoc materialna
+

Pomoc materialna, mimo iż kojarzona z dobrami ekonomicznymi nie musi być ani rzeczowa, ani finansowa. Korzyścią jest również niematerialne dobro, dzięki któremu jest zaspokajana określona potrzeba. Również wtedy, gdy to następuje przez wsparcie społeczne. W ujęciu strukturalnym, wsparcie społeczne jest określane jako obiektywnie istniejąca i dostępna sieć społeczna, która wyróżnia się od innych tym, że poprzez fakt istnienia więzi, kontaktów społecznych oraz przynależności, pełni funkcję pomocną i ważną dla osób, które się znalazły w trudnych, lecz przerastających ich doświadczenie życiowe sytuacjach.

NADZIEJA PRZYCHODZI DO CZŁOWIEKA WRAZ Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM
Dante Alighieri

WSPÓŁPRACA  PORTALE I SERWISY INTERNETOWE PARAFII KOŚCIOŁA  KATOLICKIEGO

• Linki to portale tematyczne z grupy wawares.pl powstały, aby parafiom w sposób +lskuteczny, profesjonalnie pomóc w prowadzeniu portali i serwisów internetowych.