● BARTER – czym jest i na czym polega? Barter jest bezgotówkową transakcją handlową, a polega – zgodnie z powszechną definicją – na wymianie towaru za towar, usługi za usługę, towaru za  usługę i odwrotnie tzn. usługi za towar. Jednakże będzie lepiej, gdy w tym miejscu słowo „barter” będzie zdefiniowane jako „transakcja” podczas której dochodzi do wymiany dobra za dobro. Chociażby dlatego, że „Umowa barterowa musi mieć charakter oświadczenia woli obu stron zawierających umowę. Forma umowy musi być pisemna (jest to najbezpieczniejsza opcja). Specyfika dokumentu i transakcji barterowej wymaga, aby dokument zawierał jak najwięcej danych. Wśród obowiązkowych informacji należy wymienić: dane obu stron (imiona i nazwiska przedstawicieli, nazwy firm, adresy, numery NIP), datę i miejsce zawarcia umowy oraz datę wykonania umowy, przedmiot/y umowy (ze szczegółami) oraz ustaloną wartość przedmiotu umowy”. (grimp.pl ) Natomiast dobro jest tym, co jest uznawane za wartościowe; przeciwieństwo zła. A dobrym człowiekiem jest ten, kto postępuje zgodnie z zasadami moralnymi i skłonny do pomocy.

Niepokrętnym, a tylko koniecznym wytłumaczeniem jest poznanie definicji słowa „darowizna”, czym jest to co zostało podarowane (dar); umowa, na mocy której właściciel oddaje coś drugiej stronie dobrowolnie i bezpłatnie. Jednocześnie nie zapominając, czym jest darowizna na cele kultu religijnego i co obejmuje działalność charytatywna (dobroczynna) Kościoła katolickiego, który w Polsce uznawany jest za największą po państwie instytucję niosącą pomoc potrzebującym.

Nie wchodząc w meandry terminu: „kult religijny” trzeba jednak zauważyć, że ewangelizacja – również ta obecna w Internecie – to nie tylko nauczanie i przekazywanie wiedzy, ale także forma apostolstwa wynikającego z misyjnej działalności Kościoła. Dlatego, gdy z encyklopedycznej definicji wynika, że „Kult religijny – integralny składnik religii, który w szerokim tego pojęcia znaczeniu oznacza czynności, dokonywane z pobudek religijnych…” (pl.wikipedia.org)  ewangelizacji, „nowej ewangelizacji” i powtórnej ewangelizacji zwanej też reewangelizacją nie można nie zaliczyć do kultu religijnego, który tylko w wąskim znaczeniu oznacza ustalone rytuały, odprawiane ku czci wobec sacrum. Nie zapominając także o tym, że „Metoda duszpasterstwa misyjnego ściśle jest związana z metodą ożywienia wiary wspólnot kościelnych. (…) W metodzie tej chodzi zatem o autoewangelizację wspólnoty parafialnej. Trzeba bowiem tak pogłębić wiarę samych wierzących, aby byli zdolni i pragnęli przekazywać tę wiarę innym”. [ czytaj ]

Natomiast pomoc charytatywna świadczona przez „Caritas” polega m.in. na wsparciu osób, które mają skromny budżet domowy i/lub ponoszą wysokie koszty leczenia przez dofinansowanie zakupu leków.