Jak to zrobić?

Jak to zrobić?

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wykorzystanie utworu tylko w odniesieniu do tych pól eksploatacji, które zostały w niej wyraźnie wymienione.

Jak przygotować prawidłową umowę przenoszącą majątkowe prawa autorskie?

Możliwość przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu szczegółowo regulują przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [1]. Co do zasady wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu przysługuje twórcy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych może nastąpić w ramach odrębnej umowy lub jako część umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Warto podkreślić, że do skutecznego przeniesienia tych praw konieczne jest zachowanie formy pisemnej umowy pod rygorem nieważności.

Po pierwsze: wskazać przedmiot umowy. W umowie należy wyraźnie wskazać utwór, do którego prawa są przenoszone. Jeśli jest to możliwe, egzemplarz (kopię) utworu można dołączyć do umowy.Ponadto należy pamiętać, że zapisy umowy mówiące o przeniesieniu praw do wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy, mających powstać w przyszłości, mogą zostać uznane za nieważne.

Po drugie: wymienić pola eksploatacji. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wykorzystanie utworu tylko w odniesieniu do tych pól eksploatacji, które zostały w niej wyraźnie wymienione. Ponadto, w umowie mogą zostać wskazane tylko takie pola eksploatacji (sposoby wykorzystania utworu mające odrębne znaczenie ekonomiczne), które są znane w chwili jej zawarcia. Pola eksploatacji powinny być wskazane w sposób relewantny dla rodzaju utworu i jego przeznaczenia.

PRZYKŁAD

Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do utworu na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w kraju i za granicą;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu i jego elementów, w całości lub w częściach, w sposób inny niż określony w pkt 2 – wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, w tym w szczególności publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, z nośników obrazu lub obrazu i dźwięku w całości lub we fragmentach oraz nadawanie i reemitowanie w całości lub we fragmentach za pomocą wizji i fonii przewodowej albo bezprzewodowej ze stacji naziemnej lub za pośrednictwem satelity.

Po trzecie: wskazać moment przeniesienia prawW umowie powinno zostać wskazane, kiedy dojdzie do przejścia praw na zamawiającego. Należy również pamiętać, że przeniesienie własności egzemplarza utworu nie jest równoznaczne z przejściem autorskich praw majątkowych do tego utworu.

PRZYKŁAD

Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do utworu i wszystkich jego elementów z chwilą ustalenia utworu lub jego dających się wyodrębnić i mających samodzielne znaczenie elementów.

Po czwarte: zadbaj o prawa zależneJeżeli nabywca praw autorskich chce sobie zapewnić możliwość twórczego opracowania utworu i korzystania z takiego opracowania poprzez np. dokonanie jego zmian w celu adaptacji do nowych okoliczności, powinien się domagać, aby twórca przeniósł na niego również prawa do dokonywania takich czynności – tzw. prawo zależne. W przypadku braku takiego zapisu twórca będzie miał wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych.

PRZYKŁAD

Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworu i rozporządzania nimi (prawa zależne) oraz do powierzania takich czynności osobom trzecim, w tym również do wykorzystywania utworu w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.

Po piąte: wskaż wynagrodzenie. Ustalone w umowie wynagrodzenie powinno obejmować zarówno przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak i wykonanie określonego w umowie utworu oraz ewentualne przeniesienie nośnika, na którym utwór się znajduje. Jeżeli zamawiający będzie miał możliwość korzystania z praw zależnych do utworu, to powinno zostać jasno wskazane, że ustanowione wynagrodzenie obejmuje również te prawa. Jeżeli w umowie nie wskazano odpowiednio wysokości wynagrodzenia, to może ona zostać określona z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu.

Prawidłowy zapis w umowie:

Tytułem wynagrodzenia za wykonanie utworu i użycie własnych materiałów oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do utworu na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w pkt … powyżej oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu i przeniesienie własności nośników, na których utwór utrwalono, oraz własności materiałów powstałych w związku realizacją Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………

*****

[1] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.

Natalia Żebrowska

/ ncbr.gov.pl /

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK