Przekazanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawa – co ważne, dotyczących publikacji w mediach, którymi również są parafialne portale internetowe – należy rozpocząć od wyjaśnienia, że strona internetowa – jeśli dostęp do niej jest nieograniczony, a publikowane na niej treści są dostępne dla każdego bez ograniczeń – jest to przestrzeń publiczna.

Zdaniem Sądu Najwyższego (sygn. IV KK 296/17) wątpliwość co do tego, czy mówimy o przestrzeni publicznej, możemy mieć jedynie w sytuacji, gdy „dostęp do niektórych treści wymaga na przykład zalogowania się”. W związku z czym trzeba pamiętać, że wszystko – cokolwiek pojawia się na parafialnych portalach internetowych, należy publikować z poszanowaniem przepisów  obowiązującego prawa. Zwłaszcza chroniącego prawa autorskie, dane osobowe i wizerunek, a także dobra osobiste każdej osoby.

Wskazując na powyższe zastrzeżenia prawne należy wyjaśnić, że zagadnienia, którym jest etyka publikacji dotyczą:

a także – w przypadku plagiatu:

Dlatego przede wszystkim warto wiedzieć, że rozróżniamy osoby:

  • prywatne
  • publiczne (z mocy pełnionego urzędu)
  • wypełniające funkcje publiczne (na podstawie danego im mandatu)
  • wypełniające funkcje społeczne
  • wypełniające funkcje kultowe

a każdej z tych osób przysługuje prawo do zachowania prywatności. Niektórym spośród nich przysługuje status funkcjonariusza publicznego. Natomiast nie można stawiać znaku równości pomiędzy osobą powszechnienie znaną, która nie musi być i niejednokrotnie nie jest osobą publiczną.

Należy też wiedzieć ta sama osoba, w tym samym miejscu i podczas jednego wydarzenia może być zarówno osobą, której wizerunek można publikować (i rozpowszechniać) bez jej zgody, a także być osobą prywatną. Bardzo niejednoznacznym – z tego powodu ocenianym ad casum (stosownie do danego przypadku) – jest status biskupów i księży. O czym należy pamiętać! Gdyż sam fakt, że np. ksiądz  wypełnia  funkcje publiczne (kultowe) nie pozbawia go prawa do zachowania prywatności. A co z tego wynika – pomimo, iż jest osobą powszechnie znaną – poszanowania dobór osobistych księdza  (np. ochrona danych i wizerunku) jest obowiązkiem.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku biskupów, którzy – w sposób podobny do wojewodów, jak oni województwem – zarządzają diecezjami, czyli wypełniają funkcje administracyjne oraz proboszczów, którzy z upoważnienia biskupów zarządzają – mającymi osobowość prawną – parafiami. Jednak i w odniesieniu do tych osób (biskupa, proboszcza) należy zachować daleko idącą ostrożność w publikowaniu danych osobowych i wizerunków bez ich zgody

Natomiast szczególną ostrożność należy zachować przy publikacji danych osobowych oraz wizerunków osób małoletnich (nieletnich) tj. dzieci i młodzieży (np. ministrantów). Ich interesy reprezentują rodzice lub w uzasadnionych przypadkach ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni.

Dlatego w odniesieniu do osób małoletnich (do ukończenia przez nie 18 roku życia) należy pamiętać, że nie mają mocy obowiązującej (prawnej) zgody wyrażana przez:

  • jednego z rodziców, gdy obojgu przysługują prawa rodzicielskie i w żaden sposób nie są one ograniczone prawomocnym postanowieniem sądu;
  • partnera/partnerkę (konkubenta/konkubinę) matki/ojca dziecka, nie będących jego rodzicem;
  • dyrektora szkoły/przedszkola, nauczyciela i/lub wychowawcę, katechetę/katechetkę a w przypadku ministrantów np. ich księdza – opiekuna LSO.

Dla bezpieczeństwa a szczególnie uniknięcia konsekwencji prawnych w przypadkach spornych (gdy np. decyzje rodziców są odmienne) zaleca się uznać zgodę jako nie wyrażoną, a zatem też nie obowiązującą.

Pośród wielu zagadnień, których w sposób pobieżny  nie należy przedstawiać zwrócić uwagę należy na problem publikacji fotografii miejsc (np. posesji) i/lub szczegółów (np. numery rejestracyjne pojazdów) na podstawie których można zidentyfikować osobę/osoby, których dotyczące ich dane są chronione prawem.

Nie wyczerpując tematu, a w tym miejscu na zakończenie trzeba zwrócić także uwagę na publikację wizerunków kilkunastu, kilku osób i/lub tylko jednej osoby, utrwalonych na zdjęciach nie oddających charakteru fotografowanego wydarzenia. W sytuacji, gdy  osoba jest głównym motywem zdjęcia, czy też grupa (np. pozujących)  osób stanowi główny motyw fotografii – to nawet wtedy, gdy tłem dla wykonywanego zdjęcia jest fotografowane wydarzenie, uzyskanie zgody na przetwarzanie (publikację, rozpowszechnianie) danych osobowych, gdy daną osobową jest także wizerunek – jest konieczne.

Wskazując na prawo świeckie należy również przypomnieć, że na Kościele z poszanowaniem jego autonomiczności – o czym mówi konkordat [ czytaj ] regulujący stosunki pomiędzy Kościołem a państwem – spoczywa obowiązek przestrzegania prawa państwowego.

● CZYTAJ RÓWNIEŻ

Decretum Num. 48/84/P. Primas Poloniae z dnia 4 grudnia 1983 r. – Kodeks Prawa Kanonicznego
Kodeks Prawa Kanonicznego (intratext.com)
Kodeks Prawa Kanonicznego (katolickie.net)

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK