▢ Redakcja (łac. redactus; redigere „odnosić, zbierać, układać”) ma wiele znaczeń. Zgodnie z definicją encyklopedyczną jako rzeczownik utworzony od czasownika „redagować” słowo to oznacza dokonywanie zmian redakcyjnych w tekście, czyli jego redagowanie. Czynność ta obejmuje opracowywanie tekstu poprzez nanoszenie poprawek stylistycznych, gramatycznych i innych; przygotowywanie tekstu do publikacji. W podobny sposób ten czasownik tłumaczy Słownik języka polskiego według którego  „redagować” to opracowywać tekst pod względem merytorycznym, stylistycznym i językowym w celu nadania mu ostatecznego, optymalnego kształtu, czyli czynność ta  polega – przez sprawdzanie i poprawianie tekst, przygotowuje go do druku (publikacji).

Ponieważ najbardziej powszechną definicją jest „szkolna” według której „redagować” a raczej „zredagować” to: pisać coś, tworzyć tekst według ustalonych reguł. Dlatego w przypadku zlecenia czynności jako niezbędne wydaje się doprecyzowanie na czym ona ma polegać „redakcja”. Zwłaszcza, iż tekst można zredagować, czyli utworzyć „nowy” lub przeredagować „stary”. Przeredagować oznacza zmienić istniejący już tekst, co z kolei wcale nie musi oznaczać innych zmian, jak tylko aktualizację treści.