▪ Wartość to cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem. Wskaźnik efektywności nauczania to edukacyjna wartość dodana, określana na podstawie zdobytej wiedzy np. przez odbiorców (czytelników) przekazywanych treści (informacji). Wartość to cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem.

Wskaźnik efektywności nauczania to edukacyjna wartość dodana, określana na podstawie zdobytej wiedzy np. przez odbiorców (czytelników) przekazywanych treści (informacji). Najważniejszymi, choć nie jedynymi, kryteriami ewaluacji informacji są jej znaczenie i wartość użytkowa. Oprócz tego ocenia się pilność informacji (tzn. jak szybko powinna ona zostać uzyskana i wykorzystana), jej aktualność oraz jednoznaczność (niesprzeczność), a także jej zrozumiałość i wiarygodność. Ta ostatnia cecha dotyczy wiarygodności zarówno źródła, jak i samej informacji. Ustalenie wiarygodności ma kluczowe znaczenie dla jej wykorzystania i dalszego nią operowania. Wiarygodność samych informacji ustala się na podstawie możliwości ich zweryfikowania. Im więcej niezależnych źródeł potwierdza otrzymaną informację, tym większa jest jej wiarygodność. Informacja coraz częściej staje się czynnikiem kreującym nowe wartości.

Głównym zadaniem zarządzania wiedzą powinno być dostarczanie ludziom odpowiednich danych. Odpowiednich co do czasu, postaci i istotności. Dane te muszą być dostosowane do istniejącego potencjału odbiorców, tzn. ich obecnej wiedzy ale także zdolności uczenia się. Tylko w takiej sytuacji dane mogą zostać przekształcone w informacje, a następnie zapamiętane i gromadzone jako wiedza odbiorcy. Warto wiedzieć, że: dane reprezentują fakty; Informacja to dane zawarte w komunikacie, zinterpretowane przez odbiorcę, mające dla niego znaczenie i wnoszące do jego świadomości element nowości, czyli zmniejszające jego niewiedzę. Wiedza powstaje z informacji, które są dla odbiorcy istotne i zostały zweryfikowane w praktyce. Inne, tzn. te które są nieistotne i są tylko informacją, która za jakiś czas będzie niepotrzebna (np. dzisiejsza data), nie stanowią wiedzy.