● Współpraca to wspólne działanie kilku osób, a od określenia „praca” z reguły odróżnia ją to, że jest działaniem na czyjeś zlecenie, a nie na podstawie stałej umowy o pracę. Co jednak nie wyklucza, że również współpraca może być stała i to ją odróżnia od pomocy doraźnej, okazjonalnej i często bardzo dorywczej. Ponadto współpraca odmiennie od pracy stałej a podjęta w celu wykonania zamówienia może być realizowana na podstawie umowa zlecenia lub umowa o dzieło. Zatem także może być świadczeniem nieodpłatnym. Jednak istotą nieodpłatnego świadczenia jest nie tylko jego bezpłatność, rozumiana jako brak wynagrodzenia, ale także brak jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego, teraz lub w przyszłości. W uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. (sygn. akt FPS 9/02, ONSA 2003, z. 2, poz. 47) wyrażono pogląd, że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma na gruncie analizowanego art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy szerszy zakres niż w prawie cywilnym. W ocenie Sądu: „Kluczową cechą świadczenia nieodpłatnego jest to, aby otrzymujący takie świadczenie nie był zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego”.

Zatem, czym jest świadczenie? Zgodnie z definicją, którą podaje Słownik języka polskiego – świadczenie to: obowiązek wykonania lub przekazania czegoś na czyjąś rzecz. Natomiast słowo: świadczyć, tenże słownik tłumaczy: robić coś dla kogoś.

„Świadczenie jest przedmiotem stosunku zobowiązaniowego. Które mieści się w dziale prawa cywilnego i reguluje formy wymian usług i dóbr obejmujących zespół norm prawnych. (…)  Jednym z warunków by mówić o świadczeniu jest to, że musi być ono możliwe do spełnienia. Jeżeli zachodzi tzw. „niemożliwość świadczenia”, to zobowiązanie w ogóle nie powstanie. (…) Jeżeli chodzi o spełnienie świadczenia polegać ono może na działaniu (np. wydanie rzeczy, wykonanie określonej usługi, przeniesienie prawa własności)”. [ czytaj ]

Wobec czego, skoro: „Usługa jest każdą działalnością lub korzyścią nie mającą charakteru materialnego, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, co nie koniecznie musi być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.” [ czytaj ]  a świadczenie może polegać na działaniu będącym wykonaniem określonej usługi – usługą również być może opracowanie (w pełnym zakresie) tekstów. Albowiem pośród umów do których można stosować art. 750 Kodeksu cywilnego są umowy z zakresu prawa autorskiego. [ czytaj ]

CZYTAJ: Umowy w prawie cywilnym – klasyfikacja i zasada swobody umów